۱۳۹۴ خرداد ۹, شنبه

زبان مادری

آموزش به زبان مادری 
نه آموزش زبان مادری
این دو با هم فرق جوهری دارند، آموزش به زبان مادری مفهوم حقوقی و سیاسی گروه قومی و ملی است ، که نیاز به سیستم فرهنگی و آموزشی به زبان مادری است. اما آموزش زبان مادری راهکاری است برای تقویت زبان مادری که بیشتر در جوامع غربی برای حفظ و تقویت زبان مادری پناهندگان بکار گرفته میشود. 
بسیاری از فعالان فارس این دو مفهوم رو با هم اشتباه می گیرند.

هیچ نظری موجود نیست: