۱۳۹۴ خرداد ۹, شنبه

مشکلاتانقلاب، خیزش و شورشهای مردمی، جنگ و افراط گرایی، تندروی و خشونت ها ، همه و همه شکست برآیند حکومتهای خودکامه و دیکتاتوریهای نوین بودند که جز سرکوب مردم هیچ فرهنگ سیاسی دیگری نهادینه نکردند. فرهنگی که حتی در بازی کودکانه نیز نقش دارد. شاید جنبشهای دمکراسی خواهی و آزادیخواهی این منطقه به همان سرنوشت دچار شوند زیرا کارنامه دمکراسی در منطقه نیز با چنین مشکلات اساسی برخورد کرده است.

هیچ نظری موجود نیست: